1. Om Animal-Network

Den 1/9-2022 bliver Faunabox til Animal-Network
Følgende vilkår og betingelser (”Betingelser”) finder anvendelse for brugen af Animal-Network.

Udbyder af tjenesten og dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger:

Animal-Network
CVR-nr.: 43132326
Trettenstykkerne 10
4700 Næstved
E-mail: gdpr@animal-network.com  (se vores GDPR-side ):

 1. Tjenestens hovedområder

Animal-Network er en service der er udviklet for at gøre det lettere og sikre at være dyreejer, Animal-Network er til alle dyre ejer og alle der arbejder med dyr (dyrlæge, trænere, klinikker, mv) hvor der kan opbevares og deles oplysninger om alle dyr, herunder tilføje egen noter, samt muligheden for at hente dyret journal fra dyrlæger. Animal-Network vil løbende blive opdateret og udviklet, og der vil løbende blive tilføjet flere muligheder. For at bruge Animal-Network skal der oprettes en brugerprofil.

Dyreejer kan tilføje et eller flere dyr, og få en unik digital platform der samler alle de vigtige oplysninger om dyret. – og dyrets ejer kan dele dyrets ”sundhedsbog” med andre efter behov (feks. ved pasning i ferie, dyrlæge mv)

Dyrlæger (klinikker mv) kan oprette en profil, og opdaterer sundhedsbog, vaccineattester mv – samt tilføje vigtige påmindelser til dyrets ejer – så som kommende sundhedstjek, træning, negleklip mv.

Profiler er personlige, og brugeren må kun oprette én profil. Brugeren må ikke opgive en anden persons e- mail eller udgive sig for at være en anden.

Animal-Network indeholder også et “netværks” hvor man kan forbinde med venner, mf. – og lave positive indlæg om dyr.  – for at anvende dette netværk skal man godkende “fællesskabsreglerne” – se altid gældende “fællesskabsregler” her

 1. Ansvar for eget indhold

Brugeren kan via tjenesten uploade sit eget materiale i form af dokumenter og billeder mv. Brugeren er selv ansvarlig for det materiale, der uploades.

Animal-Network påtager sig intet ansvar for brugerens materiale og foretager ingen form for clearing af rettigheder.

Brugeren indestår selv for lovligheden af det materiale, brugeren uploader og deler med andre, herunder, at brugen af materialet ikke krænker andres rettigheder fx ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller rettigheder i henhold til Databeskyttelseslovgivningen. Skulle Animal-Network blive mødt af et erstatningskrav fra tredjemand, fordi brugeren ved upload og deling af materialet har krænket andres rettigheder, hæfter brugeren overfor Animal-Network for sådanne erstatningskrav og de omkostninger, dette måtte medføre, og risikerer at blive mødt med erstatningskrav.

 1. Retningslinjer for brug af Animal-Network tjenesten

Brugeren er berettiget til at bruge den tilgængelige funktionalitet på tjenesten. Animal-Network forbeholder sig ret til løbende at ændre funktionaliteten på tjenesten.

Krænker det materiale, brugeren uploader, andres rettigheder fx ophavs- eller varemærkerettigheder, eller udgør materialet en krænkelse af anden lovgivning, forbeholder vi os retten til at fjerne/slette sådant materiale efter eget skøn og uden forudgående advarsel.’

 1. Oplysninger til brugeren på tjenesten

Brugeren accepterer, at Animal-Network kan indhente journaler mv om dyret, når dyrets ejer har givet accept på dette, samt at bruges oplysninger deles med dyrlægen for at bekræfte ejerforhold inden at journal mv indhentes. Der kan endvidere på tjenesten forekomme annoncer og markedsføringsmateriale fra Animal-Network og Animal-Networks samarbejdspartnere.

Animal-Network anvender ikke Brugerens oplysninger til at sende nyhedsbreve med markedsføringsmateriale m.v., med mindre brugeren har givet sit samtykke hertil. Brugeren er til enhver tid berettiget til gebyrfrit at til- og afmelde sig modtagelsen af nyhedsbreve og markedsføringsmateriale, hvilket kan gøres på tjenesten eller via e -mail.

Brugeren kan give Animal-Network samtykke til at modtage markedsføringsmateriale fra Animal-Networks samarbejdspartnere. Animal-Network videregiver ikke, uden brugerens udtrykkelige samtykke, personlige oplysninger til tredje parter til disses markedsføringsformål.

 1. Rettigheder til tjenesten og indhold på sitet

Animal-Network ejer samtlige immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettighederne, til tjenesten og rettighederne til kode, varemærker, grafiske elementer mv. på tjenesten samt de elementer på tjenesten, der stilles til rådighed i form af bl.a. animationer, lyd, musik, video, fotos, tekst, billeder mv.

Animal-Network erhverver ingen rettigheder til det materiale, Brugeren vælger at uploade.

Rettighederne til det materiale, der stilles til rådighed på tjenesten, uanset om dette sker på vegne af Animal-Network, Brugeren eller andre, tilkommer som udgangspunkt den, der uploader materialet.

Sådant materiale vil som udgangspunkt være beskyttet efter ophavsretsloven og varemærkeloven.

Som uploader af og rettighedshaver til materiale på tjenesten accepterer brugeren, at dem, der får adgang til materialet, kan gøre sig bekendt med informationen, herunder læse og downloade materialet og bruge materialet til egne private formål, samt at Animal-Network kan bruge oplysningerne erhvervsmæssigt, herunder til opfyldelse af brugerens forespørgsler.

Brugeren må anvende det materiale, der af Animal-Network og andre stilles til rådighed på tjenesten, til egne private formål. Brugeren må ikke give andre adgang til at bruge tjenesten eller det materiale, der er til rådighed på tjenesten, og må fx ikke overdrage, distribuere, videresende eller kopiere materialet til andre eller til andre hjemmesider eller gøre kommerciel/erhvervsmæssig brug af materialet.

 1. Ansvarsbegrænsning

Animal-Network tilstræber, at tjenesten altid er tilgængelig. Der kan dog forekomme situationer, hvor tjenesten ikke er tilgængelig, hvilket bl.a. kan skyldes sikkerhedsmæssige eller vedligeholdelsesmæssige årsager, netværksproblemer, svigt i kommunikationsforbindelser og hardware.

Animal-Network tager løbende backup af tjenesten og al information på tjenesten, men datatab kan forekomme. Animal-Network fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller beskadigelse af brugerens data, herunder uploadet materiale.

Animal-Network fraskriver sig ansvaret for ethvert tab – direkte såvel som indirekte – som brugeren måtte blive påført ved brug af tjenesten eller ved fejl og mangler ved tjenesten, tjenestens ophør, eller som måtte blive påført af andre, der anvender tjenesten.

Såfremt Animal-Network til trods for ovenstående skulle blive pålagt et ansvar, uanset på hvilket ansvarsgrundlag, er ansvaret over for brugeren begrænset til det største af følgende:

 • 50 % af den samlede betaling, som Animal-Network har modtaget fra brugeren inden for de seneste 6 måneder fra erstatningskravets opståen.
 1. Sletning af brugerens profil

Brugeren kan til enhver tid vælge selv at slette sin profil og/eller de oplysninger og materiale, (se vores GDPR-side )

 1. Ændring af disse vilkår

Animal-Network forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre disse vilkår. De til enhver tid gældende betingelser vil være tilgængelige på tjenesten.

 1. Overdragelse

Brugerens profil er personlig og kan ikke overdrages til andre uden Animal-Networks samtykke.

Animal-Network forbeholder sig ret til at overdrage tjenesten samt rettigheder helt eller delvist til tredjemand. Skulle en sådan overdragelse finde sted, modtager brugeren meddelelse herom med en frist til at slette sin profil, såfremt brugeren ikke accepterer overdragelsen.

 1. Lovvalg og værneting

Nærværende vilkår og brugen af tjenesten er underlagt dansk ret, bortset fra internationalt privatretlige regler, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning. Evt. tvister afgøres af de danske domstole.